Folketingets Ombudsmand undersøger mulig tilsidesættelse af reglerne om aktindsigt.

I forbindelse med min afdækning af forholdene i Hillerød Forsyning, har jeg mødt meget stor modstand i at få udleveret aktindsigter. Jeg er gentagne gange blevet afvist aktindsigt uden mulighed for at anke afgørelsen. Nu viser et brev fra Folketingets Ombudsmand sendt til Erhversministeriet, at problemet tilsyneladende har et større omfang. Tal fra Miljø- og Fødevareklagenævnet viser nemlig at 39% af nævnets sager om aktindsigt stammer fra klager over afgørelser fra forsyningselskaber.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at det kan udgøre et problem, at der ikke føres tilsyn med forsyningsselskaber, som er 100 pct. kommunalt ejede, men som er etableret på privatretligt grundlag, og som netop derfor ikke omfattet af Ankestyrelsens almindelige tilsyn med kommunerne.

Det manglende tilsyn, er netop en væsentlig årsag til at sagen med mine aktindsigter i Hillerød Forsyning er kørt så fast. Det er derfor godt nyt, at Folketingets Ombudsmand nu forsøger at belyse sagen. Det betyder i første omgang at Erhvervsministeriet er blevet bedt om at forholde sig til den problematik. Tiden må vise, om Erhvervsministeriet f.eks ved hjælp af dagsbøder, kan presse forsyningsselskaberne til at overholde gældende lovgivning.

“Forsyningsselskabernes manglende overholdelse af reglerne om aktindsigt kan udover manglende viden om lovgivningen muligvis skyldes, at en række af forsyningsselskaberne netop ikke betragter sig som offentlige myndigheder. Manglen på en tilsynsmyndighed for forsyningsselskaberne gør, at det i disse situationer ikke er muligt at gribe ind over for selskaberne. Dette betyder muligvis, at forsyningsselskaberne heller ikke har et incitament til rent faktisk at gøre noget ved den manglende iagttagelse af lovgivningen.”

Folketingets Ombudsmand – juni 2020

Folketingets Ombudsmand har valgt at rette henvendelse til Erhvervsministeriet for at adressere, at forsyningsselskaber tilsyneladende ikke overholder loven. Jeg vil her fremhæve to af de væsentligste punkter:

  • Det fremgår af brevet fra Folketingets Ombudsmand, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan henvise til en række afgørelser, hvor nævnet har ophævet et forsyningsselskabs afgørelse om aktindsigt og hjemvist sagen til fornyet behandling. Herefter har nævnet modtaget nye klager over forsyningsselskabets sagsbehandlingstid i forbindelse med den fornyede behandling.
  • Tilfælde, hvor forsyningsselskabet har truffet en afgørelse om generelt afslag på at imødekomme anmodninger om aktindsigt, og hvor forsyningsselskabet har besluttet generelt ikke at besvare henvendelser fra en konkret borger. Forsyningsselskabet har efterfølgende ikke efterkommet nævnets afgørelser om at behandle sagerne på ny med henblik på at tage konkret stilling til de pågældende aktindsigtsanmodninger. I forbindelse med klagerne over sagsbehandlingstid har forsyningsselskabet henvist til de oprindelige generelle afslag på aktindsigt som begrundelse for, at sagerne fortsat ikke er behandlet.

Som afslutning på dette vil jeg fremhæve et sidste citat fra fra brevet til Erhvervsministeriet, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet citeres:

Det fremgår videre af enkelte afgørelser, at det er nævnets opfattelse, at forsyningsselskabet i disse situationer har udøvet magtfordrejning*.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Der henvises altså til udøvelse af magtfordrejning fra forsyningselskabernes side. For at forstå alvoren i dette kan følgende definiton fra Medarbejder og Kompetence Styrelsens personale administrative vejledning:

Definition: Magtfordrejning

Der må ikke tages uvedkommende hensyn eller inddrages usaglige kriterier, når der skal træffes en afgørelse. Forvaltningen er således begrænset i valget af kriterier (hensyn), idet visse kriterier (hensyn) ikke lovligt kan indgå som grundlag for den foreliggende afgørelse. Det må afgøres konkret i den enkelte sag, hvilke kriterier og hensyn der lovligt kan inddrages.
I den forbindelse må man fx se på retsgrundlagets (lovens) formål, som det kommer til udtryk i formålsbestemmelser eller i lovens bemærkninger.
Kilde PAV – Personale Administrative Vejledning

I min sag omkring Hillerød Forsyning, er det klart min opfattelse at der finder en magtfordrejning sted. Man afviser anmodninger om aktindsigt under henvisning til jeg er anmeldt til politiet.

Rasmus Visby

Læs det fulde brev fra Folketingets Ombudsmand til Erhvervsministeriet her