Hillerød Forsynings voldgiftssager

Her følger det sagsoverblik, som Hillerød Forsyning har udleveret omkring de store voldgiftssager.

Sagsoverblik

  1. Voldgiftssagen C-14946 mellem Hillerød Spildevand A/S og Hoffmann A/S

Voldgiftssagen blev anlagt af Hoffmann A/S mod Hillerød Spildevand A/S den 3. december 2018. Voldgiftssagen angår en hovedentreprise vedrørende etablering af spildevandsledninger i Hillerød Kommune. Hoffmann A/S var hovedentreprenør over for Hillerød Spildevand A/S som bygherre.

Sagen angår først fremmest et krav om ekstrabetaling på 84.207.697,09 kr. for udførelse af entreprisen, jf. Hoffmann A/S’ klageskrift af 3. december 2018. Ekstrakravene udspringer af, at entreprenøren mener, at der var flere uforudsete hindringer i grunden (jordbunden) end han skulle have påregnet ud fra oplysningerne i udbudsmaterialet, som blev udarbejdet af Hillerød Forsyning A/S’ rådgiver, Krüger. Udfordringerne handler primært om, at Hoffmann A/S mener, at jorden indeholder flere store sten end oplyst i udbudsmaterialet.

Herudover angår sagen et modkrav fra Hillerød Forsyning på 5.382.420 kr., for dagbod og erstatning for forsinkelse af entreprisen, jf. Hillerød Spildevand A/S’ svarskrift den 14. juni 2019.

Status i sagen er, at bedømmelsen af Hoffmanns krav afhænger af et syn og skøn vedr. jordforholdene. Der er i den forbindelse blevet udmeldt to skønsmænd. Dette syn og skøn er trukket i langdrag bl.a. pga. den ene skønsmands sygdom. Der er dog den 18. maj 2022 blevet stillet en ny skønsmand i forslag, som skal overtage arbejdet.

  1. Syn- og skønssag A-9803 mellem Hillerød Spildevand A/S og Hoffmann A/S

Syn- og skønssagen vedrører Hillerød Spildevand A/S’ mangelindsigelser vedr. Hoffmann A/S’ etablering af udearealerne ifm. ovennævnte ledningsentreprise. Den 10. september 2019 blev der afgivet skønserklæring, og herefter blev der afgivet en supplerende skønserklæring den 29. juni 2020. Der er efterfølgende indgået suspensionsaftale med Hoffmann A/S med det formål at undgå, at Hillerød Spildevand A/S skal foretage yderligere retlige skridt mod Hoffmann A/S med henblik på at afbryde frister for forældelse, passivitet og reklamation, mens ovennævnte voldgiftssag C-14946 verserer.

  1. Syn- og skønsagerne mellem Polytecknik (”Poly”) og Hillerød Kraftvarme (”HIK”)

a) Sagen vedrører overordnede fejl og mangler konstateret efter aflevering af et nyopført biomasseanlæg (Biomass CHP Plant) i Hillerød. Størstedelen af disse fejl og mangler er gennem dialog og aftaler udført og dermed udgået af forløbet. Der udestår fortsat visse mangler. Såfremt der ikke opnås enighed, kan dette potentielt resultere i en mindre voldgiftssag om påståede mangler og andre krav i relation til anlægget, hvor Hillerød Forsyning A/S var bygherre, og Poly var antaget som totalentreprenør. Mangelskravet vedrører hovedsageligt omkostninger til udbedring af belægninger, dræning og fundering, hvorfor der stadig er tilbageholdt en del af garantien.

b) Sagen omhandler en syn- og skønssag vedrørende påståede mangler ved et nyopført biomasseanlæg (Biomass CHP Plant) i Hillerød, hvor Hillerød Forsyning A/S var bygherre og Poly blev antaget som totalentreprenør. Poly begærede den 8. maj 2017 haste syn og skøn. Der er efter skriftveksling mellem parterne fremsendt skønserklæring den 6. september 2019 samt supplerende skønserklæring den 6. december 2021. Poly blev den 2. februar 2022 taget under rekonstruktionsbehandling, og HIK har derfor anmeldt sit samlede krav mod Poly den 4. april 2022.