Kammeradvokatens undersøgelse koster Hillerød Forsyning kr. 110.000-130.000.

Visbys Verden har søgt aktindsigt i den aftale der er indgået mellem Hillerød Forsyning og Kammeradvokaten, omkring undersøgelse af blandt andet leasingkontrakter og brug af firmakreditkort. På baggrund af undersøgelsen skal Kammeradvokaten vurdere, om der er grundlag for at tage skridt til yderligere undersøgelser med henblik på eventuelle sanktioner. Undersøgelsen forventes klar senest juni 2021 (Kammeradvokaten angiver dog 2020)

Vi estimerer, at vores bistand vil beløbe sig til DKK 110.000-130.000 ex. moms, hvilket omfatter gennemgang af kontoudtog med tilhørende bilag for kreditkortene, og gennemgang af leasing kontrakter, serviceregninger og kontoudtog på benzinkort samt udarbejdelse af kort vurdering. Det er i estimatet forudsat, at vi kan foretage undersøgelsen alene baseret på det skriftlige materiale.

Citat fra mail mellem Kammeradvokaten og Hillerød Forsynings jurist.

Aftalen er som følger:

  1. Indledning:

Ledelsen hos Hillerød Forsyning (Hillerød Forsyning Holding A/S med underliggende datterselskaber, herunder Hillerød Service A/S, hvori samtlige medarbejdere er ansat) (herefter ”Hillerød Forsyning”) er blevet opmærksom på nogle dispositioner foretaget af den tidligere ledelse om blandt andet forvaltning af selskabets leasingaftaler og interne undersøgelser indikerer, at dispositionerne kan have påført forsy- ningen ekstraomkostninger, ligesom der kan være foretaget uretmæssige dispositioner med firmakredit- kort.
På den baggrund ønsker Hillerød Forsyning, at Poul Schmith undersøger forvaltningen af leasingafta- lerne og firmakreditkort.

2. Undersøgelsens genstand

Ved undersøgelsen skal Poul Schmith i relation til leasingbilerne tage udgangspunkt i de af Hillerød Forsyning indgåede leasingkontrakter (ca. 20 stk.) og hvad der har været aftalt med den enkelte medar- bejder omkring bilen. Poul Schmith skal også forholde sig til, hvem der har godkendt leasingkontrakterne (bestyrelse, direktion eller andre). I forhold til firmakreditkort (2 stk.) skal der tages udgangspunkt i de på kortene foretagne transaktioner.

Poul Schmith skal:

  • gennemgå dispositionerne relateret til leasingbilerne og vurdere, om leasingbilerne er forvaltet i overensstemmelse med de indgåede aftaler eller om der er påført Hillerød Forsyning ekstraomkostninger i strid med de indgåede aftaler.
  • gennemgå de foretagne transaktioner på firmakreditkortene og vurdere, om der er indikationer på, at der er afholdt omkostninger på firmakreditkortene, som ikke er firmarelaterede.

I forhold til leasingbilerne skal det endvidere overvejes, hvorvidt forvaltningen af har været hensigts- mæssig, herunder om de indgåede aftaler har været tilstrækkeligt specifikke.
Undersøgelsen dækker for så vidt angår leasingbilerne perioden fra 2014 til 31. marts 2021 og for så vidt angår kreditkortene perioden fra 1. april 2014 – 31. marts 2021.
På baggrund af undersøgelsen skal Poul Schmith vurdere, om der er grundlag for at tage skridt til yderligere undersøgelser med henblik på eventuelle sanktioner.

3. Undersøgelsens metoder

Grundlaget for undersøgelsen skal som udgangspunkt være skriftligt. Poul Schmith vil få udleveret lea- singkontrakter, serviceregninger, kontoudtog for benzinkort samt aftaler omkring brug af bil med de en- kelte medarbejdere/interne retningslinjer omkring firmabil. Med hensyn til firmakreditkort vil Poul Schmith modtage kontoudtog for kreditkortene og de tilhørende bilag, som ligger elektronisk.
Der kan afholdes afdækkende samtaler med medarbejdere og andre med henblik på at belyse mere gene- relle forhold.
Poul Schmith forventer at afrapportere til Hillerød Forsyning senest juni 2020.

4. Eventuelle udvidelser af undersøgelsen

Undersøgelsen kan efter konkret aftale mellem Hillerød Forsyning og Poul Schmith udvides til at omfatte øvrige relevante forhold, hvis Poul Schmith i forbindelse med undersøgelsen bliver opmærksom på for- hold, der bør undersøges, eller hvis Hillerød Forsyning eller Poul Schmith i øvrigt bliver opmærksomme på relevante forhold.

Kopi af aftalebrev.

Visbys Verden har fået aktindsigt i alle kontoudtog fra firmakreditkort

Visbys Verden er i besiddelse af alle kontoudtog, som stammer fra to Mastercard Business Platinum kort. Hvoraf det ene var udstedet til tidligere direktør Peter Mlatha Larsen, og blev lukket i august 2020. Det andet er angivligt udstedet til den nuværende direktør Carsten W. Hansen, men også brugt af tidligere direktør Søren Støvring. Dette vil blive delt senere, så husk at abonnere på nyhedsbrevet fra Visbys Verden.

Har du lyst til selv at kigge på de dokumenter Kammeradvokaten har fået udleveret finder du en zip fil med de 88 dokumenter her

Rasmus Visby
Husk at angive kilde.

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Forsyning er også blevet spurgt om det er planen at suspendere den konstituerede direktør, indtil Kammeradvokatens undersøgelse er […]

Kommentarer er lukkede.