Til medlemmerne af bestyrelsen for Hillerød Forsyning
og medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune,

Følgende er et åbent brev jeg skrev til medlemmerne af bestyrelsen for Hillerød Forsyning
og medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune, den 22. januar 2020.

Sagen omhandler et internt notat, som bestyrelsen tilbage i november 2018 fik udleveret, med kopi til borgmester Kirsten Jensen. Notat omhandler mine anmodninger om aktindsigt, samt en række private forhold vedrørende vores ejendom. Jeg har sidenhen sendt bestyrelsesformanden en mail, hvor jeg anfægter intet mindre end 25 punkter hvor det interne notat er enten er forkert, manipuleret eller direkte usandt. Bestyrelsesformanden har ikke besvaret henvendelsen.

Så det er indiskutabelt at bestyrelsen i Hillerød Forsyning har kendt til aktindsigtssagerne allerede i november 2018, og kommunalbestyrelsen det samme i 2020.

Derfor er det rystende at se at kommunalbestyrelsen, undtaget de Konservative, stiltiende acceptere at en borger bliver trukket igennem en så voldsom politianmeldelse – med brug af så mange ressourcer.
At kommunalbestyrelsen i den grad vender det blinde øje til, er en helt afgørende faktor for jeg nu bruger de ressourcer det kræver at køre en injuriesag i retten.


Her er kopi af det brev der blev sendt til hver enkelt medlem af bestyrelsen for Hillerød Forsyning, samt medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune. Samt blev publiceret på Facebook. (Det interne notat er der link her og i bunden af indlægget)Med dette brev ønsker jeg at sætte punktum for en kontrovers om berigtigelse af faktuelt forkerte oplysninger i et internt notat fra direktionen til bestyrelsen i Hillerød Forsyning i efteråret 2018 – og dét med en orientering om, hvordan det opleves som borger i Hillerød at gøre brug af sine demokratiske rettigheder til at søge indsigt i den offentlige forvaltning i kommunen.

Da jeg i efteråret 2018 blev opmærksom på nedlæggelsen af haveaffaldsordningen, søgte jeg aktindsigt i dokumenter i disse forhold, som uomtvisteligt er omfattet af offentlighedsloven og undergivet denne lovs regler om, hvordan offentlige myndigheder skal behandle sådanne anmodninger.

Det, jeg oplevede, var bl.a.:

  • At der hos forsyningsselskabet var en modvilje mod at opfylde lovens forpligtelser, hvilket resulterede i et tovtrækkeri om dokumenter, der helt åbenbart var omfattet af retten til aktindsigt.
  • At denne tilgang komplicerede og besværliggjorde en helt normal procedure, som i sig selv var ukompliceret og burde forløbe helt uden sværdslag.
  • At behandlingen af mine ansøgninger virkede uerfaren og famlende, hvilket nødvendiggjorde opfølgende henvendelser og telefonsamtaler i et omfang, jeg ikke tidligere har oplevet.
  • At behandlingen af mine ansøgninger ikke blev håndteret professionelt, men derimod blev personlig i forhold til mig.

Navnlig det sidste kom til udtryk i et udateret internt notat, som direktionen i Hillerød Forsyning forelagde for bestyrelsen i efteråret 2018. Notatet vedlægges dette brev.

Notatet indeholdt en række faktuelt forkerte oplysninger – både om arbejdsmiljøforholdene på min ejendom og om behandlingen af mine ansøgninger om aktindsigt. Forholdene på min ejendom var helt i orden, og jeg kunne ikke genkende opgørelserne om tidsforbruget på sagsbehandlingen, som jeg kan modbevise rigtigheden af med digitale opgørelser over samtaler m.v.
Min oplevelse var, at hovedformålet med notatet var at retfærdiggøre en uprofessionel og til tider ulovmedholdelig behandling af mine helt legitime aktindsigtsansøgninger ved over for bestyrelsen at fremstille mig som en besværlig kværulant, det ikke var muligt at stille tilfreds.

Det er naturligvis aldrig nogen behagelig oplevelse at se sig selv fremstillet på den måde, og da jeg i mit professionelle virke benytter adgangen til aktindsigt til at belyse de sager, jeg tager op, bekymrede det mig også, om denne fremstilling af mig ville påvirke behandlingen af mine fremtidige ansøgninger om aktindsigt.

Derfor har jeg på forskellige måder forsøgt at få de faktuelt forkerte oplysninger i notatet berigtiget. I første omgang gennem gentagne henvendelser til medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af byrådet og dernæst – da ingen reagerede – gennem et sagsanlæg ved Retten i Hillerød.

Nu er der imidlertid gået mere end et år, siden begivenhederne fandt sted, og jeg har overvejet, om det overhovedet er muligt opnå mere, end jeg allerede har opnået. Jeg er således lykkedes med at få skabt opmærksomhed om de forhold, som lå til grund for mine ansøgninger om aktindsigt, og med at få etableret et vedholdende fokus på forvaltningen af offentlige midler i Hillerød Forsyning, herunder løn og lønpakker for direktion og ledende medarbejdere.

Og da det altid har været et princip for mig at gå efter bolden og ikke de involverede personer, har jeg besluttet at sætte punktum for kontroversen om berigtigelse af faktuelt forkerte oplysninger i det interne notat, når jeg har opnået, hvad jeg ville. Jeg har derfor indstillet mine bestræbelse på at få notatet berigtiget og hævet retssagen.

Det er mit håb, at læren af denne sag for de involverede myndigheder er, at aktindsigt er en ret for borgerne, som skal håndteres professionelt og ikke personligt – og at det er bolden, der skal tackles, og ikke manden.

Med venlig hilsen Rasmus Visby

Internt notat